HopeHope

19 tekstów – auto­rem jest Ho­peHo­pe.

Wolna

Bla­da twarz, czer­wo­na szminka
Łzy w oczach spływające po policzkach
Ser­ce głazem sku­pionym na wietrze
Wol­ne skrzydła pta­ka unoszo­ne powietrzem


Dzi­siaj no­wa, wol­na rodzę się
A kiedy niebo za­ciąży chmurami
Słońce wyj­dzie naprzeciw
Po­pat­rzysz głębo­ko w oczy
Po­dasz dłoń…
Odejdziesz
Chwi­le po­tem niestabilna

wol­na …

*** 

erotyk
zebrał 17 fiszek • 24 marca 2013, 19:20

Mu­sisz roz­pra­wić się z włas­ny­mi uczu­ciami .. bo wiesz,
że światło zaw­sze pa­lić się nie będzie. 

myśl • 4 lipca 2012, 23:14

Po­jawiłeś się w de­likat­nym ułam­ku se­kun­dy, by odświeżyć me wspomnienia
Przywróciłeś słońce by te­raz scho­wać je za chmu­rami ..” 

myśl • 21 maja 2012, 22:30

We wspom­nieniach uwięzione ser­ce .." 

myśl • 20 maja 2012, 23:31

Być jak fa­la, wol­nym, dopłynąć tam gdzie po­niesie wiatr.
Trwać, a jed­nocześnie nie ro­bić nicze­go na siłę.
Wyt­rwa­le wiosłując przez sztor­my.
[...] 

myśl • 19 maja 2012, 21:22

Bez­li­tos­ny upływ cza­su uka­zał, że w życiu można po­kochać więcej niż jedną osobę \" 

myśl • 6 maja 2012, 16:10

Drżę, kiedy myślę o tym, co bez­powrot­nie odeszło.
Od Twe­go ciała, na­dal pa­da cień na mo­je myśli, sny.
Nie ma we mnie na­wet cienia żalu, is­kry nienawiści.
Nie ma nic..
Czas poz­wo­lił, abym nie czuła.

Wska­załam Ci drogę, po­dałam dłoń.
Byś te­raz to Ty dot­knął mojej
– żeg­nając się
Cóż były war­te Twe słowa
Uwierające codzien­ność … 

myśl • 4 maja 2012, 00:03

Mo­men­ta­mi pot­rze­buję Two­jej pa­mięci, słów, spojrzenia..
Mając tym sa­mym świado­mość, że w moim ser­cu po­winien być pus­ty plac,
na który już nie po­win­nam wkraczać ” 

myśl • 3 maja 2012, 22:51

Stańmy na szczy­cie, po­roz­ma­wiaj­my z echem o szczęściu.
Nie wy­biegaj w przyszłość. Te­raz i tyl­ko te­raz jest Twój świat " 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 maja 2012, 00:31

Kiedyś znów spot­ka­my się na uli­cy, wte­dy stanę się ulot­na jak chwila.
Nig­dy nie będziesz mógł mnie już mieć..
Je­dynie spoj­rzysz, szyb­kim ob­ro­tem, jak za­nikam, wśród in­nych ludzi.
Przy­pomi­nając so­bie, kim byłam.. Nie wy­korzys­tałeś swojego [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 29 kwietnia 2012, 16:47

HopeHope

HopeHope

Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność